Projekt SOS

Katowice Dla OdmianyMiasto Katowice
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
SOS Szkolenia Otwartych Szans

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
ogłaszają nabór kandydatów na szkolenia i staże organizowane w ramach projektu
SOS Szkolenia Otwartych Szans

Pliki do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Regulamin Rekrutacji


Wypełnione formularze składać można w Sekretariacie Dyrektora Szkoły (p.12)
w terminie do 25.11.2016r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 546 563,68 PLN

Projekt SOS 

 

Celem PROJEKTU SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

jest zwiększenie w okresie od 1.09.2016r. do 28.09.2018r. zdolności do zatrudnienia wśród 84 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum Nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni rysunku technicznego odręcznego i komputerowego.

Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: Pan Jarosław Kiszka, Pan Daniel Sowa, Pan Marcin Zarzycki rozpatrzyła aplikacje uczniów Śl.TZN do Projektu „SOS”.
Lista zakwalifikowanych osób dostępna w Szkole.
12.12.2016 roku odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczniów, którzy biorą udział w Projekcie „SOS Szkolenia  Otwartych Szans”.

 

SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS  – realizacja projektu w roku szkolnym 2016/2017 

W okresie od stycznia do marca 2017r. przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe oraz wykonano zadania związane z:

  • doradztwem zawodowym dla uczniów ,
  • szkoleniem SEP dla uczniów (40% realizacji) i nauczycieli (100% realizacji)
  • zakupem urządzenia wielofunkcyjnego.

Do końca maja zrealizowano 20 godzin zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. W zajęciach wzięło udział 60 uczestników podzielonych na 5 grup. W każdej grupie odbyły się 4 godziny zajęć warsztatowych. Następnie przeprowadzono zajęcia indywidualne
z każdym uczestnikiem wg przygotowanego harmonogramu.

Szkolenia SEP zakończyły się egzaminem i uzyskaniem uprawnień.

Zakupiono 17 zestawów komputerowych do przeprowadzenia szkolenia AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor, które jest realizowane
w ramach projektu od 9 czerwca 2017r.; zakupiono projektor i ekran projekcyjny do pracowni komputerowej, w której przeprowadza się szkolenie AutoCAD i Inventor. Dokonano wyboru oferty w postępowaniu „Kursy AutoCAD dla uczniów oraz Kursy AutoCAD dla nauczycieli”. Odbyło się spotkanie organizacyjne z firmą, która prowadzi szkolenie, na którym ustalono: szczegółowy harmonogram szkolenia dla pierwszej 12-osobowej grupy uczniów oraz wstępny harmonogram dla pozostałych grup uczniów oraz grupy nauczycieli, rodzaje przeprowadzanych egzaminów po zakończeniu szkolenia oraz ich wstępny harmonogram dla wszystkich uczestników szkolenia, dokumentację szkoleniową (m.in. dzienniki zajęć, listę obecności, certyfikaty), zasady komunikacji i współpracy.

Nawiązano współpracę z firmami, które przyjmą uczestników projektu na 4-tygodniowy staż w okresie lipiec-sierpień 2017r. Trwają procedury związane z załatwieniem formalności związanych z przyjęciem 23 uczestników na staż w zakładach pracy.

Informacja o SOS Szkolny koordynator projektu
Projekt SOS Projekt SOS

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS
Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS

Kurs SEP

Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS

 

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy